多音字大全

本列表共收录新华字典多音字汉字共3000余个,其中大部分为两种读音,少数汉字会有多达5种读音,比如: 等,学习多音字的读法没有便捷的途径,主要靠多听、多读、多说。

 • (yí / jí)
 • (háo / yǐ)
 • (liǎo / le)
 • (dīng / zhēng)
 • (kǎo / qiǎo / yú)
 • (miē / niè)
 • (bǔ / bo)
 • (chǎng / ān / hàn)
 • (ér / er)
 • (jī / jǐ)
 • (kǎn / qiǎn)
 • (sī / mǒu)
 • (yǐn / yìn)
 • (yāo / mó)
 • (tuō / zhé)
 • (wàn / mò)
 • (shàng / shǎng)
 • (yǔ / yù / yú)
 • (qí / jī)
 • (gè / gě)
 • (wáng / wú)
 • (chā / chá / chǎ)
 • (chè / cǎo)
 • (dà / dài / tài)
 • (gān / gàn)
 • 广(guǎng / ān)
 • (nǚ / rǔ)
 • (shān / xiǎn)
 • (wéi / guó)
 • (zhǐ / zhōng)
 • (guàn / kuàng)
 • (zhōng / zhòng)
 • (yú / yǔ)
 • (bù / fǒu)
 • (wéi / wèi)
 • (liù / lù)
 • (gōu / gòu)
 • (qiē / qiè)
 • (fēn / fèn)
 • (qū / ōu)
 • (yǎng / áng)
 • (nèi / nà)
 • (yín / yóu)
 • (cóng / zòng)
 • (jīn / sǎn)
 • (huà / huā)
 • (chóu / qiú)
 • (jǐn / jìn)
 • (pū / pú)
 • (shí / shén)
 • (gōng / hóng)
 • (lín / miǎo)
 • (róu / qiú)
 • (tún / zhūn)
 • (fū / fú)
 • (chǐ / chě)
 • (zā / zhā / zhá)
 • (shǎo / shào)
 • (jié / jí)
 • (gǔ / yíng)
 • (huǒ / biāo)
 • (chē / jū)
 • (dǒu / dòu)
 • (fēng / fěng)
 • (fù / fǔ)
 • (jiàn / xiàn)
 • (piàn / piān)
 • (shì / zhī)
 • (wǎ / wà)
 • (wáng / wàng)
 • (guàn / wān)
 • (zhǎo / zhuǎ)
 • (zhǎo / zhuǎ)
 • (guàn / kuàng)
 • (qiǎ / kǎ)
 • (lè / yuè)
 • (qiě / jū)
 • (běi / bèi)
 • (féng / píng)
 • (zhān / zhàn)
 • (hàn / àn)
 • (zhé / zhái)
 • (chù / chǔ)
 • (āo / wā)
 • (líng / lǐng / lìng)
 • (cháng / zhǎng)
 • (yì / gē)
 • (zī / zǐ / zǎi)
 • (tuō / chà / duó)
 • (gǎn / hàn)

2010-2024 900查询 版权所有