拼音/音序查字法定义:依照汉语拼音字母的顺序去检索汉字的方法。应用场景为知道字的读音,但不知道字形与释义的情况。

汉语拼音:我国在1955-1957年制定的汉字注音拉丁化方案,我们今天使用的拼音方案主要用途是汉语普通话读音的标注,也是汉语的普通话音标,在1982年正式成为国际标准。因为汉语拼音方案易学易用和流通性强的特点,现在很多海外华人在汉语教学的时候也使用汉语拼音。

拼音A:
a ai an ang ao
拼音B:
ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu
拼音C:
ca cai can cang cao ce cei cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo
拼音D:
da dai dan dang dao de den dei deng di dia dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo
拼音E:
e ei en eng er
拼音F:
fa fan fang fei fen feng fo fou fu
拼音G:
ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo
拼音H:
ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo
拼音J:
ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun
拼音K:
ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo
拼音L:
la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu lv luan lve lun luo
拼音M:
m ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu
拼音N:
na nai nan nang nao ne nei nen neng ng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nv nuan nve nuo nun
拼音O:
o ou
拼音P:
pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu
拼音Q:
qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun
拼音R:
ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo
拼音S:
sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo
拼音T:
ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo
拼音W:
wa wai wan wang wei wen weng wo wu
拼音X:
xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun
拼音Y:
ya yan yang yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yun
拼音Z:
za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo

2010-2024 900查询 版权所有