汉字安的写法
拼音:
ān
注音:
偏旁部首:
部外笔画:
3
总笔画数:
6
五笔86/98:
PVF
仓颉:
JV
郑码:
WDZM
电码:
1344
笔顺编号:
445531
四角号码:
30404
UNICODE:
5B89
区位码:
1618
基本字义介绍
 • 平静,稳定:~定。~心。~宁。~稳。~闲。~身立命。~邦定国。
 • 使平静,使安定(多指心情):~民。~慰。~抚。
 • 对生活工作等感觉满足合适:心~。~之若素(遇到不顺利情况或反常现象像平常一样对待,毫不在意)。
 • 没有危险,不受威协:平~。转危为~。
 • 装设:~置。~家立业。
 • 存着,怀着(某种念头,多指不好的):他~的什么心?
 • 疑问词,哪里:~能如此?
 • 姓。
 • 英汉互译
  quiet, clam, safe, set, peaceful, tranquil, be satisfied, secure
  各地方言集汇
  • 粤语:ngon1on1
  • 客家话:[沙头角腔]on1[海陆丰腔]on1[梅县腔]on1[陆丰腔]on1[客语拼音字汇]on1[宝安腔]on1[客英字典]on1[台湾四县腔]on1[东莞腔]on1
  • 潮州话:ang1(ang旧时:an)uan1(uaⁿ)
  详细解释
  • ān

  〈形〉

  1. (会意。从“女”在“宀”下,表示无危险。本义:安定;安全;安稳)
  2. 同本义 [peaceful;quiet;calm;tranquil]
   1. 安,定也。——《尔雅》
   2. 共给之为安。——《庄子·天地》
   3. 好和不争曰安。——《周书·谥法》
   4. 心皆安下切上。——《仪礼·少牢礼》
   5. 是故君子安而不忘危。——《易·系辞下》
   6. 居安思危。——《左传·襄公十一年》
   7. 风雨不动安如山。——杜甫《茅屋为秋风所破歌》
   8. 然后得一夕安寝。——宋· 苏洵《六国论》
   9. 谢庄遂安。—— 清· 徐珂《清稗类钞·战事类》。
  3. 又如:安睡;安寝;安抵(平安地抵达);心神不安;坐立不安;安枕(安安稳稳地睡觉);安帖(安定;平静;妥帖);安席(安稳地坐着;安静入睡)
  4. 安逸,安乐 [easy]
   1. 予出官二年,恬然自安。——唐· 白居易《琵琶行(并序)》
   2. 君子食无求饱,居主安。——《论语·学而》。
  5. 又如:安佚(安闲舒适);安堵(安居,不受骚扰);安坦(安心舒坦)
  6. 安详,从容不迫 [composed]。如:安童(僮仆,小厮);安娴(安详文雅);安谛(安详审慎);安矜(安祥稳重);安俟(安心等待);安宜(稳重)
  7. 安宁 [peaceful]
   1. 毅良久稍安。—— 唐· 李朝威《柳毅传》。
  8. 又如:安生(安宁);安豫(安宁快乐);安淳(安宁淳朴);安休
  9. 缓慢 [slowly]
   1. 安步以当车。——《战国策·齐策四》。
  10. 又如:安步(缓步徐行);安行
  汉字词性变化
  • ān

  〈动〉

  1. 使安定 [stabilize]
   1. 与魏质以安其心。——《韩非子·存韩》
   2. 可以为富安天下。——汉· 贾谊《论积贮疏》
   3. 安身立命。——明· 李渔《闲情偶寄·种植部》。
  2. 又如:安神(使心神安定);安国(安邦定国;安定的邦国);安民(安定人民生活);安邦(安定国家);安内(安定内部)
  3. 安抚,安顿抚慰 [appease]
   1. 若备与彼协心,上下齐同,则宜抚安。—— 司马光《资治通鉴》。
  4. 又如:安存(安抚存恤);安恤(安抚体恤);定人(安抚人民);安辑(安抚)
  5. 安排;安置 [arrange]
   1. 离山十里有王平安营。——《三国演义》。
  6. 又如:安席(入座敬酒);安座(安席)
  7. 安心。习惯、满足于 [be content with]
   1. 始而惭焉,久而安焉。——清· 黄宗羲《原君》
   2. 郊境之内,民不安业。——《三国志·司马郎传》。
  8. 又如:安于现状;安业(安于本业);安命(顺从命运安排)
  9. 安装 [install;fix]
   1. 今水大而急,不得安柱。——诸葛亮《与兄瑾言赵云烧赤崖阁书》。
  10. 又如:安电灯;安刀把儿
  11. 存着…心,怀有[某种不好意图] [harbor]。如:黄鼠狼给鸡拜年,没安好心
  • ān

  〈副〉表示疑问,相当于“岂”、“怎么” [how]

   1. 尔安敢轻吾射。——宋· 欧阳修《归田录》
   2. 安与项伯有故。——《史记·项羽本纪》
  • ān

  〈名〉

  1. “安培”的简称 [ampere]
  2. 用于外国语的音译。如:安琪儿;安拉;安第斯山
  • ān

  〈代〉

  1. 谁;何;什么 [who;how;what]
   1. 安忠?忠王。安信?信赏。安敢?敢去不善。——《孙膑兵法·纂卒》
   2. 皮之不存,毛将安附?——《左传·僖公十四年》
   3. 吾谷为难,安始而可?——《国语·晋语》
  2. 哪里,何处 [where]
   1. 沛公安在?——《汉书·高帝纪》
   2. 安在公子能急人之困。(即“公子能急人之困安在”。)——《史记·魏公子列传》
  《康熙字典》
  • 《寅集上》《宀字部》 ·安 ·康熙筆画:6 ·部外筆画:3
  • 《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》����於寒切,案平聲。《說文》靜也,从女,在宀下。《廣韻》徐也,止也。《書·堯典》欽明文思安安。《註》安安,自然性之也。《益稷》安汝止。《註》謂止於至善也。 又寧也,定也。《書·臯陶謨》在知人,在安民。《齊語》其心安焉,不見異物而遷焉。 又危之對也。《前漢·賈誼傳》置之安處則安,置之危處則危。 又佚樂也。《禮·表記》君子莊敬日强,安肆日偸。《左傳·僖二十三年》懷與安實敗名。 又《諡法》和好不爭曰安。 又何也。《禮·檀弓》吾將安仰。《楚辭·天問》九天之際,安放安屬。 又與焉同。《正字通》安之於焉,猶何之於曷,音別義通。 又姓。《風俗通》漢太守安成,唐安金藏。又安期,安平,俱複姓。 又州名,春秋時鄖國,漢屬江夏郡,宋改爲安州。 又叶烏前切,音煙。《詩·大雅》執訊連連,攸馘安安。 又叶於眞切,音因。《蘇軾·李仲蒙哀辭》矯矯犖犖,自貴珍兮。欺世幻俗。內弗安兮。
  • 考證:〔《賈誼·治安策》置之安處則安,置之危處則危。〕 謹照原書改前漢賈誼傳。
  说文解字
  • 《卷七》《宀部》 ·安
  • 靜也。从女在宀下。烏寒切
  English
  peaceful, tranquil, quiet

  2010-2021 900查询 版权所有