请输入要查询的汉字、拼音、五笔、仓颉、郑码、电码、四角号码、笔顺编号中的任意一个即可

新华字典 > 多音字大全

多音字大全

多音字拼音多音字拼音多音字拼音
yí / jíháo / yǐliǎo / le
dīng / zhēngkǎo / qiǎo / yúmiē / niè
bǔ / bochǎng / ān / hànér / er
jī / jǐkǎn / qiǎnsī / mǒu
yǐn / yìnyāo / mótuō / zhé
wàn / mòshàng / shǎngyǔ / yù / yú
qí / jīgè / gěwáng / wú
chā / chá / chǎchè / cǎodà / dài / tài
gān / gàn广guǎng / ānnǚ / rǔ
shān / xiǎnwéi / guózhǐ / zhōng
guàn / kuàngzhōng / zhòngyú / yǔ
bù / fǒuwéi / wèiliù / lù
gōu / gòuqiē / qièfēn / fèn
qū / ōuyǎng / ángnèi / nà
yín / yóucóng / zòngjīn / sǎn
huà / huāchóu / qiújǐn / jìn
pū / púshí / shéngōng / hóng
lín / miǎoróu / qiútún / zhūn
fū / fúchǐ / chězā / zhā / zhá
shǎo / shàojié / jígǔ / yíng
huǒ / biāochē / jūdǒu / dòu
fēng / fěngfù / fǔjiàn / xiàn
piàn / piānshì / zhīwǎ / wà
wáng / wàngguàn / wānzhǎo / zhuǎ
zhǎo / zhuǎguàn / kuàngqiǎ / kǎ
lè / yuèqiě / jūběi / bèi
féng / píngzhān / zhànhàn / àn
zhé / zháichù / chǔāo / wā
líng / lǐng / lìngcháng / zhǎngyì / gē
zī / zǐ / zǎituō / chà / duógǎn / hàn

共34页 | 首页 上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 下一页 尾页

全部查询